Poradenská činnost a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Poradenská činnost a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • Provádíme poradenskou činnost v řešení úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména při:
  • vyhledávání a hodnocení rizik odborně způsobilou osobou, zajišťování úkolů v prevenci rizik odborně způsobilými osobami,
  • zavedení systému kontrol, revizí, školení, prověrek bezpečnosti práce, zdravotních prohlídek apod.,
  • vytváření pracovních podmínek s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví,
  • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů,
  • zavádění nové technologie, zpracování bezpečnostních pokynů pro obsluhu strojů a zařízení,
  • řešení dopravně provozní situace firmy, skladového hospodářství (zpracování místních provozně bezpečnostních předpisů, řádu skladu apod.),
  • pracovních úrazech a nemocech z povolání,
  • zajištění požadavků v oblasti hygieny práce, např.  při vypracování návrhu na zařazení profesí do kategorií  podle požadavku zákona 258/2000 S., § 37 .
 • Provádíme školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP ( kromě vyhrazených technických zařízení), rovněž školení pro řidiče, kteří řídí vozidlo provozovatele a dále školení řidičů manipulačních vozíků, včetně dodání potřebné dokumentace.
 • Pro naše klienty zajišťujeme rovněž tiskopisy a bezpečnostní značení, zastupujeme klienty při kontrolách prováděných hygienickými stanicemi, oblastními inspektoráty práce apod.

 Související předpisy a zákony:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
 • vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií
 • nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění  a provedení bezpečnostních značek, značení a zavedení signálů
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování OOPP, mycích, čistících a desinf. prostředků
 • nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

13. dubna 2023

Dopravci, ADR

Po dvou letech opět dochází k pravidelné aktualizaci dohody ADR. Současná verze končí a nově začíná platit verze ADR 2023, platná od 1. ledna 2023. V přechodném období, které je tradičně půlroční, tj. až do 30. 6. 2023, pokud není stanoveno jinak, smějí být nebezpečné věci přepravovány i nadále podle ADR 2021.
Od 2.2.2022 - povinnost zaznamenání překročení státních hranic u vozidel vybavených digitálními tachografy a smart tachografy V1. Řidič je povinen od tohoto data zastavit po překročení hranice na nejbližším možném místě a do tachografu zadat symbol země, do které s vozidlem vstoupil. Zadání se provede jako další začátek pracovní doby. V tachografu a na kartě řidiče tak může být za celý pracovní den několik symbolů zemí pro začátek pracovní doby, ale pouze jeden symbol pro její konec.

03. ledna 2023

BOZP, PO

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, účinný od 1.7.2022
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
-1.1.2023 vstoupila v účinnost vyhláška č. 452/2022 Sb., která upravuje vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách.

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce