Poradenská činnost a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Poradenská činnost a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • Provádíme poradenskou činnost v řešení úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména při:
  • vyhledávání a hodnocení rizik odborně způsobilou osobou, zajišťování úkolů v prevenci rizik odborně způsobilými osobami,
  • zavedení systému kontrol, revizí, školení, prověrek bezpečnosti práce, zdravotních prohlídek apod.,
  • vytváření pracovních podmínek s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví,
  • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů,
  • zavádění nové technologie, zpracování bezpečnostních pokynů pro obsluhu strojů a zařízení,
  • řešení dopravně provozní situace firmy, skladového hospodářství (zpracování místních provozně bezpečnostních předpisů, řádu skladu apod.),
  • pracovních úrazech a nemocech z povolání,
  • zajištění požadavků v oblasti hygieny práce, např.  při vypracování návrhu na zařazení profesí do kategorií  podle požadavku zákona 258/2000 S., § 37 .
 • Provádíme školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP ( kromě vyhrazených technických zařízení), rovněž školení pro řidiče, kteří řídí vozidlo provozovatele a dále školení řidičů manipulačních vozíků, včetně dodání potřebné dokumentace.
 • Pro naše klienty zajišťujeme rovněž tiskopisy a bezpečnostní značení, zastupujeme klienty při kontrolách prováděných hygienickými stanicemi, oblastními inspektoráty práce apod.

 Související předpisy a zákony:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
 • vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií
 • nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění  a provedení bezpečnostních značek, značení a zavedení signálů
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP
 • nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

20. března 2020

BOZP, PO

-Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnanců v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020
v souvislosti se šířením koronaviru


Usnesení Vlády České republiky č. 214 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření mimo jiné upravuje:

1/ Zdravotní způsobilost osob u nástupu do zaměstnání:
Po dobu trvání nouzového stavu lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením (vzor v příloze) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Periodicita lékařských prohlídek zaměstnanců:
Po dobu trvání nouzového stavu není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů,


Zdroj: SÚIP

25. dubna 2012

Dopravci, ADR

- zákon 361/2000 Sb. , zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, novela 285/2018 Sb., platné od 1.1.2019
- vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, novela č. 206/2018 platná od 1.10.2018
- vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, novela č. 84/2016 platná od 21.3.2016
- vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách, platná od 1.10.2018
M324 a M330

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce