Poradenská činnost a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Poradenská činnost a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • Provádíme poradenskou činnost v řešení úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména při:
  • vyhledávání a hodnocení rizik odborně způsobilou osobou, zajišťování úkolů v prevenci rizik odborně způsobilými osobami,
  • zavedení systému kontrol, revizí, školení, prověrek bezpečnosti práce, zdravotních prohlídek apod.,
  • vytváření pracovních podmínek s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví,
  • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů,
  • zavádění nové technologie, zpracování bezpečnostních pokynů pro obsluhu strojů a zařízení,
  • řešení dopravně provozní situace firmy, skladového hospodářství (zpracování místních provozně bezpečnostních předpisů, řádu skladu apod.),
  • pracovních úrazech a nemocech z povolání,
  • zajištění požadavků v oblasti hygieny práce, např.  při vypracování návrhu na zařazení profesí do kategorií  podle požadavku zákona 258/2000 S., § 37 .
 • Provádíme školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP ( kromě vyhrazených technických zařízení), rovněž školení pro řidiče, kteří řídí vozidlo provozovatele a dále školení řidičů manipulačních vozíků, včetně dodání potřebné dokumentace.
 • Pro naše klienty zajišťujeme rovněž tiskopisy a bezpečnostní značení, zastupujeme klienty při kontrolách prováděných hygienickými stanicemi, oblastními inspektoráty práce apod.

 Související předpisy a zákony:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
 • vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií
 • nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění  a provedení bezpečnostních značek, značení a zavedení signálů
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP
 • nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

14. července 2021

Dopravci, ADR

- Mnohostranná dohoda M333 ze dne 26.1.2021 : Všechna svědčení o školení řidiče, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. září 2021, zůstávají platná do 30. září 2021. Doba platnosti těchto osvědčení se prodlouží o pět let, jestliže řidič prokáže, že se zúčastnil obnovovacího školení podle 8.2.2.5 dohody ADR a úspěšně složil zkoušku podle 8.2.2.7 dohody ADR před 1. říjnem 2021. Nová doba platnosti začíná datem uplynutí platnosti původního osvědčení, které má být prodlouženo.

14. července 2021

BOZP, PO

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, účinný od 1.7.2022
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce