Poradenská činnost a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Poradenská činnost a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • Provádíme poradenskou činnost a zajištění požadavků v řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví, zejména při:
  • vyhledávání a hodnocení rizik odborně způsobilou osobou, zajišťování úkolů v prevenci rizik odborně způsobilými osobami,
  • zavedení systému kontrol, revizí, školení, prověrek bezpečnosti práce, zdravotních prohlídek apod.,
  • vytváření pracovních podmínek s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví,
  • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů,
  • zavádění nové technologie, zpracování bezpečnostních pokynů pro obsluhu strojů a zařízení,
  • řešení dopravně provozní situace firmy, skladového hospodářství (zpracování místních provozně bezpečnostních předpisů, řádu skladu apod.),
  • pracovních úrazech a nemocech z povolání,
  • zajištění požadavků v oblasti hygieny práce, především zhodnocení pracovních podmínek jednotlivých profesí a navržení kategorizace, vypracování písemných pravidel a provozních předpisů pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.
 • Provádíme školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP ( kromě vyhrazených technických zařízení), rovněž školení pro řidiče, kteří řídí vozidlo provozovatele a dále školení řidičů manipulačních vozíků, včetně dodání potřebné dokumentace.
 • Pro zadavatele nebo zhotovitele stavby provádíme výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to jak při přípravě tak při realizaci stavby, včetně ohlašování na příslušný oblastní inspektorát práce, zpracování Bezpečnostního plánu pro staveniště.
 • Pro naše klienty zajišťujeme rovněž tiskopisy a bezpečnostní značení, zastupujeme klienty při kontrolách prováděných hygienickými stanicemi, oblastními inspektoráty práce apod.

 Související předpisy a zákony:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
 • vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií
 • nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP
 • nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

11. ledna 2018

BOZP, PO

- od 1.11.2017 platí zákon č.202/2017 Sb., kterým se mění zákoník práce, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
- od 15.12.2017 platí vyhláška č. 436/2017 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 79/2013 Sb., vyhláška o pracovnělékařských službách
- nové NV č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.
- zákon č. 65 /2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

25. dubna 2012

Dopravci, ADR

- zákon 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, účinnost od 1.6.2012
- vyhl. č. 82/2012 Sb., o kontrolách technického stavu vozidel na pozemních komunikacích
- vyhl. č. 83/2012 Sb. kterou se mění vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel č. 302/2001 Sb.
- vyhl. č. 27/2012 Sb., kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, účinnost od 10.2.2012
- zákon č. 196/2012 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, účinnost od 1.9.2012

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce