Poradenská činnost a školení v oblasti požární ochrany - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Poradenská činnost a školení v oblasti požární ochrany

Odborné poradenství

 • Provádíme zhodnocení provozovaných činností a jejich začlenění do kategorií podle míry požárního nebezpečí
 • Poradenství při zavedení a udržování systému požární ochrany
 • Provádíme pravidelné preventivní požární prohlídky pracoviště
 • Poskytujeme poradenství při označování pracovišť příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně
 • Poskytujeme poradenství při obstarávání věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • Zastupujeme při kontrolách a jednáních se státním požárním dozorem
 • Poskytujeme spoluúčast při šetření vzniku požáru, jeho příčinách a navrhujeme opatření proti jeho opakování
 • Poskytujeme poradenskou činnost při zavádění nových technologií

Dokumentace požární ochrany

Zajišťujeme vypracování dokumentace požární ochrany podle rozsahu provozovaných činností a zajišťujeme její udržování a vedení v souladu se skutečným stavem na pracovišti a v souladu s platnou legislativou.

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentace zdolávání požáru,
 • řád ohlašovny požáru,
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • požární kniha,

Školení a odborná příprava

 • zpracování tematického plánu a časového rozvrhu školení,
 • školení zaměstnanců o požární ochraně dle zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců,
 • školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně dle zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu školení vedoucích zaměstnanců,
 • odborná příprava preventistů požární ochrany dle zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy,
 • odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek dle zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy

Související předpisy a zákony:

 • zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Min. vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

14. července 2021

Dopravci, ADR

- Mnohostranná dohoda M333 ze dne 26.1.2021 : Všechna svědčení o školení řidiče, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. září 2021, zůstávají platná do 30. září 2021. Doba platnosti těchto osvědčení se prodlouží o pět let, jestliže řidič prokáže, že se zúčastnil obnovovacího školení podle 8.2.2.5 dohody ADR a úspěšně složil zkoušku podle 8.2.2.7 dohody ADR před 1. říjnem 2021. Nová doba platnosti začíná datem uplynutí platnosti původního osvědčení, které má být prodlouženo.

14. července 2021

BOZP, PO

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, účinný od 1.7.2022
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce