Poradenská činnost a školení v oblasti požární ochrany - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Poradenská činnost a školení v oblasti požární ochrany

Odborné poradenství

 • Provádíme zhodnocení provozovaných činností a jejich začlenění do kategorií podle míry požárního nebezpečí
 • Poradenství při zavedení a udržování systému požární ochrany
 • Provádíme pravidelné preventivní požární prohlídky pracoviště
 • Poskytujeme poradenství při označování pracovišť příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně
 • Poskytujeme poradenství při obstarávání věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • Zastupujeme při kontrolách a jednáních se státním požárním dozorem
 • Poskytujeme spoluúčast při šetření vzniku požáru, jeho příčinách a navrhujeme opatření proti jeho opakování
 • Poskytujeme poradenskou činnost při zavádění nových technologií

Dokumentace požární ochrany

Zajišťujeme vypracování dokumentace požární ochrany podle rozsahu provozovaných činností a zajišťujeme její udržování a vedení v souladu se skutečným stavem na pracovišti a v souladu s platnou legislativou.

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentace zdolávání požáru,
 • řád ohlašovny požáru,
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • požární kniha,

Školení a odborná příprava

 • zpracování tematického plánu a časového rozvrhu školení,
 • školení zaměstnanců o požární ochraně dle zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců,
 • školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně dle zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu školení vedoucích zaměstnanců,
 • odborná příprava preventistů požární ochrany dle zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy,
 • odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek dle zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy

Související předpisy a zákony:

 • zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Min. vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

20. března 2020

BOZP, PO

-Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnanců v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020
v souvislosti se šířením koronaviru


Usnesení Vlády České republiky č. 214 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření mimo jiné upravuje:

1/ Zdravotní způsobilost osob u nástupu do zaměstnání:
Po dobu trvání nouzového stavu lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením (vzor v příloze) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Periodicita lékařských prohlídek zaměstnanců:
Po dobu trvání nouzového stavu není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů,


Zdroj: SÚIP

25. dubna 2012

Dopravci, ADR

- zákon 361/2000 Sb. , zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, novela 285/2018 Sb., platné od 1.1.2019
- vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, novela č. 206/2018 platná od 1.10.2018
- vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, novela č. 84/2016 platná od 21.3.2016
- vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách, platná od 1.10.2018
M324 a M330

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce