Poradenská činnost a školení v oblasti požární ochrany - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Poradenská činnost a školení v oblasti požární ochrany

Odborné poradenství

 • Provádíme zhodnocení provozovaných činností a jejich začlenění do kategorií podle míry požárního nebezpečí
 • Poradenství při zavedení a udržování systému požární ochrany
 • Provádíme pravidelné preventivní požární prohlídky
 • Poskytujeme poradenství při označování pracovišť příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně
 • Poskytujeme poradenství při obstarávání věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • Zastupujeme při kontrolách a jednáních se státním požárním dozorem
 • Poskytujeme spoluúčast při šetření vzniku požáru, jeho příčinách a navrhujeme opatření proti jeho opakování
 • Poskytujeme poradenskou činnost při zavádění nových technologií

Dokumentace požární ochrany

Zajišťujeme vypracování dokumentace požární ochrany podle rozsahu provozovaných činností a zajišťujeme její udržování a vedení v souladu se skutečným stavem na pracovišti a v souladu s platnou legislativou.

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentace zdolávání požáru,
 • řád ohlašovny požáru,
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • požární kniha,
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popř. požární hlídky

Školení a odborná příprava

 • zpracování tematického plánu a časového rozvrhu,
 • školení zaměstnanců o požární ochraně dle zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců,
 • školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně dle zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu školení vedoucích zaměstnanců,
 • odborná příprava preventistů požární ochrany dle zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy,
 • odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek dle zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy

Související předpisy a zákony:

 • zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Min. vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

11. ledna 2018

BOZP, PO

- od 1.11.2017 platí zákon č.202/2017 Sb., kterým se mění zákoník práce, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
- od 15.12.2017 platí vyhláška č. 436/2017 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 79/2013 Sb., vyhláška o pracovnělékařských službách
- nové NV č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.
- zákon č. 65 /2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

25. dubna 2012

Dopravci, ADR

- zákon 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, účinnost od 1.6.2012
- vyhl. č. 82/2012 Sb., o kontrolách technického stavu vozidel na pozemních komunikacích
- vyhl. č. 83/2012 Sb. kterou se mění vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel č. 302/2001 Sb.
- vyhl. č. 27/2012 Sb., kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, účinnost od 10.2.2012
- zákon č. 196/2012 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, účinnost od 1.9.2012

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce