Poradenská činnost a školení v oblasti požární ochrany - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Poradenská činnost a školení v oblasti požární ochrany

Odborné poradenství

 • Provádíme zhodnocení provozovaných činností a jejich začlenění do kategorií podle míry požárního nebezpečí
 • Poradenství při zavedení a udržování systému požární ochrany
 • Provádíme pravidelné preventivní požární prohlídky pracoviště
 • Poskytujeme poradenství při označování pracovišť příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně
 • Poskytujeme poradenství při obstarávání věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • Zastupujeme při kontrolách a jednáních se státním požárním dozorem
 • Poskytujeme spoluúčast při šetření vzniku požáru, jeho příčinách a navrhujeme opatření proti jeho opakování
 • Poskytujeme poradenskou činnost při zavádění nových technologií

Dokumentace požární ochrany

Zajišťujeme vypracování dokumentace požární ochrany podle rozsahu provozovaných činností a zajišťujeme její udržování a vedení v souladu se skutečným stavem na pracovišti a v souladu s platnou legislativou.

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentace zdolávání požáru,
 • řád ohlašovny požáru,
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • požární kniha,

Školení a odborná příprava

 • zpracování tematického plánu a časového rozvrhu školení,
 • školení zaměstnanců o požární ochraně dle zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců,
 • školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně dle zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu školení vedoucích zaměstnanců,
 • odborná příprava preventistů požární ochrany dle zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy,
 • odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek dle zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy

Související předpisy a zákony:

 • zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Min. vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

13. dubna 2023

Dopravci, ADR

Po dvou letech opět dochází k pravidelné aktualizaci dohody ADR. Současná verze končí a nově začíná platit verze ADR 2023, platná od 1. ledna 2023. V přechodném období, které je tradičně půlroční, tj. až do 30. 6. 2023, pokud není stanoveno jinak, smějí být nebezpečné věci přepravovány i nadále podle ADR 2021.
Od 2.2.2022 - povinnost zaznamenání překročení státních hranic u vozidel vybavených digitálními tachografy a smart tachografy V1. Řidič je povinen od tohoto data zastavit po překročení hranice na nejbližším možném místě a do tachografu zadat symbol země, do které s vozidlem vstoupil. Zadání se provede jako další začátek pracovní doby. V tachografu a na kartě řidiče tak může být za celý pracovní den několik symbolů zemí pro začátek pracovní doby, ale pouze jeden symbol pro její konec.

03. ledna 2023

BOZP, PO

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, účinný od 1.7.2022
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
-1.1.2023 vstoupila v účinnost vyhláška č. 452/2022 Sb., která upravuje vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách.

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce