Poradenská činnost a školení v oblasti přepravy nebezpečného zboží - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Poradenská činnost a školení v oblasti přepravy nebezpečného zboží

Přeprava nebezpečných věcí po silnici ADR

 • Školení řidičů přepravujících nebezpečné věci dle dohody ADR

  • Základní kurz
  • Specializační kurz pro přepravu v cisternách
  • Specializační kurz pro přepravu látek a předmětů třídy 1
  • Specializační kurz pro přepravu radioaktivních látek třídy 7
  • Obnovovací kurz

  Základní kurz
  je určen pro řidiče, který přepravuje ADR všech tříd, kromě tř.1 (výbušniny) a tř.7 (radioaktivní látky) kusové nebo volně ložené, nesmí řídit cisternu v režimu ADR.

  Řidič, pokud přepravuje látky ADR v cisterně, musí absolvovat specializační kurz pro přepravu v cisternách.

  Řidič přepravující výbušniny nebo radioaktivní látky, musí absolvovat specializační kurz pro třídu 1 nebo pro třídu 7.

  Řidič po úspěšném absolvování kurzu a zkoušky obdrží osvědčení vydané Ministerstvem dopravy ČR s dobou platnosti 5 let.

  Obnovovací kurz slouží k aktualizaci znalostí řidičů. Musí být ukončen před uplynutím časové lhůty uvedené v osvědčení, tj. den před uvedeným datem platnosti.

  Kurzu se mohou zúčastnit řidiči, kteří mají rok do ukončení platnosti osvědčení, aniž by se tím zkrátilo trvání platnosti osvědčení 5 let.

   

  Termíny školení v roce 2017:

  Typ kurzu:

  základní

  specializační, obnovovací

  1. termín 

  20.1.-22.1.

  21.1. -22.1.

  2. termín 

  3.3.- 5.3.

  4.3. - 5.3.

  3. termín 

  28.4. - 30.4.  

  29.4. - 30.4. 

  4. termín 

   9.6.- 11.6.

  10.6. - 11.6. 

  5. termín 

  1.9. - 3.9.

  2.9. - 3.9. 

  6. termín 

   13.10. - 15.10.

  14.10. - 15.10.

  7. termín

  1.12. - 3.12.

  2.12. - 3.12.

   

  Ceník školení řidičů ADR v roce 2017 - ceny zůstávají stejné jako v roce 2016!
 • Ceník naleznete ke stažení zde.
 • Školení všech osob, kromě řidičů majících osvědčení podle oddílu 8.2.1, podílejících se na silniční přepravě nebezpečných věcí

  • Toto školení se vztahuje na osoby, jako jsou zaměstnanci silničních dopravců, nebo odesilatelů, personál provádějící nakládku nebo vykládku nebezpečných věcí, personál zasilatelů nebo nakládců a řidičů vozidel, kromě řidičů majících osvědčení odd. 8.2.1, podílejících se na silniční přepravě nebezpečných věcí,. Školení těchto osob je zaměřeno na firemní specifika, dále na bezpečnost při přepravě v rozsahu odpovídajícím odpovědnosti a pracovní činnosti dotyčné osoby. Musí být periodicky doplňováno a obnovováno vzhledem k tomu, že dohoda ADR je každé 2 roky novelizována.
 • Výkon funkce bezpečnostního poradce 1.8.3.1 dohody ADR

 • Vypracujeme pro dopravce „ písemné pokyny pro případ nehody“

 • Poradíme při pořizování dopravních prostředků s ohledem na respektování všech zvláštních požadavků souvisejících s přepravou nebezpečných věcí.

 • Zajistíme výbavu ADR pro osádku vozidla přepravujícího nebezpečné věci a dle "písemných pokynů pro případ nehody" pro jednotlivé třídy.

 • Poradíme v oblasti přepravy nebezpečných věcí (při zařazení nebezpečných věcí do jednotlivých tříd dle ADR, apod.).

 

Předpis: „ADR“ Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí , příloha A a příloha B, platná od 1.1.2015, byla zveřejněna jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí 11/2015 Sb.m.s.,  Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění.

 

 

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

25. dubna 2012

Dopravci, ADR

- zákon 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, účinnost od 1.6.2012
- vyhl. č. 82/2012 Sb., o kontrolách technického stavu vozidel na pozemních komunikacích
- vyhl. č. 83/2012 Sb. kterou se mění vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel č. 302/2001 Sb.
- vyhl. č. 27/2012 Sb., kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, účinnost od 10.2.2012
- zákon č. 196/2012 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, účinnost od 1.9.2012

01. dubna 2012

BOZP, PO

- od 1.1.2012 platí zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- od 1.1.2012 byl novelou č.367/2011 Sb. změněn zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
- od 1.4.2012 platí nařízení vlády č.93/2012 Sb., kterým se mění nař. vl. č. 361/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- od 1.4.2012 platí zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
- od 1.4.2013 účinný zákon č. 47/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
- od 3.4.2013 platí vyhláška č. 79/2013 Sb. -vyhláška o pracovnělékařských službách

Starší novinky

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce