Byla novelizovaná vyhláška upravující problematiku zdravotních prohlídek řidičů. V čem spočívají zásadní změny? - Otázky a odpovědi z problematiky BOZP - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Otázky a odpovědi z problematiky BOZP

Byla novelizovaná vyhláška upravující problematiku zdravotních prohlídek řidičů. V čem spočívají zásadní změny?

12. prosince 2011, 11.06

Dnem 15. dubna 2011 nabyla účinnosti vyhl. č. 72/2011 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 277/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb. Z pohledu lékařského bylo v příloze č. 3 Nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel reagováno (podle aktuálních směrnic EU) na doporučení směrnic k problematice kvality zraku, k cukrovce (diabetes mellitus) a epilepsii. Nově jsou stanovena kritéria, která je povinen posuzující lékař respektovat.

V příloze č. 1 Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti do části Prohlášení posuzované osoby je doplněn dotaz [pod novým písmenem f)]… období bez projevu nemoci, vady nebo stavu trvá……..(konkretizovat – uvede se počet měsíců, popřípadě roků, kdy se nemoc nebo stav neprojevil – vyplňuje se v případě, kdy je tato skutečnost rozhodná pro posuzování zdravotní způsobilosti podle přílohy č. 3 vyhlášky).

Další novinkou je nové znění přílohy č. 2. Již není rozdělena na části I. a II. (úpravy, které zavedla předcházející novelizace vyhlášky – vyhláškou č. 253/2007 Sb.), je zařazen vzor nový, ve kterém je mj. zařazen ke škrtnutí nehodící se údaj o tom, o jakou skupinu (1 nebo 2) se podle přílohy č. 3 jedná a zda a v kterém roce bylo nebo nebylo provedeno psychologické a neurologické vyšetření podle § 87a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále se upřesňuje, pro kterou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění je posuzovaná

osoba zdravotně způsobilá.

Uvedený vzor v příloze je možno užít pouze pro posudek osob uvedených v § 87 odst.3 apro ohlašovací povinnosti dle §86 a§ 88 odst. 4 z. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jako posudek požadovaný např. § 32 zákoníku práce (tj. posudek v rámci přijímacího řízení); nelze jej použít jako lékařského posudku o zdravotní způsobilosti.

Je třeba upozornit na znění nového odst. 4 v § 4 vyhlášky… posudek podle této vyhlášky lze nahradit posudkem o zdravotní způsobilosti k výkonu práce, jejíž součástí je i řízení motorového vozidla, které je druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, jestliže vedle náležitostí stanovených v příloze č. 1 část 8 oddíl B vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje i náležitosti podle § 4 odst. 2 (pozor, po novelizaci přečíslováno, jedná se o bývalý odst. 3), § 5 odst.1 arok provedení psychologického a neurologického vyšetření.

Tématické zařazení:

 » FAQ  » Otázky a odpovědi z problematiky BOZP  

 

 

 

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

13. dubna 2023

Dopravci, ADR

Po dvou letech opět dochází k pravidelné aktualizaci dohody ADR. Současná verze končí a nově začíná platit verze ADR 2023, platná od 1. ledna 2023. V přechodném období, které je tradičně půlroční, tj. až do 30. 6. 2023, pokud není stanoveno jinak, smějí být nebezpečné věci přepravovány i nadále podle ADR 2021.
Od 2.2.2022 - povinnost zaznamenání překročení státních hranic u vozidel vybavených digitálními tachografy a smart tachografy V1. Řidič je povinen od tohoto data zastavit po překročení hranice na nejbližším možném místě a do tachografu zadat symbol země, do které s vozidlem vstoupil. Zadání se provede jako další začátek pracovní doby. V tachografu a na kartě řidiče tak může být za celý pracovní den několik symbolů zemí pro začátek pracovní doby, ale pouze jeden symbol pro její konec.

03. ledna 2023

BOZP, PO

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, účinný od 1.7.2022
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
-1.1.2023 vstoupila v účinnost vyhláška č. 452/2022 Sb., která upravuje vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách.

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce