Začínám podnikat jako OSVČ v dopravě do 3,5 tuny. Nemám žádné zaměstnance, auto řídím sám. Musím absolvovat školení řidičů a BOZP a lékařskou prohlídku? Jak často? - Otázky a odpovědi z problematiky BOZP - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Otázky a odpovědi z problematiky BOZP

Začínám podnikat jako OSVČ v dopravě do 3,5 tuny. Nemám žádné zaměstnance, auto řídím sám. Musím absolvovat školení řidičů a BOZP a lékařskou prohlídku? Jak často?

27. října 2011, 12.10

 

Podle ustanovení §12 a§ 13 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, platí, že na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li o

 

a) zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje,

 

b) fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,

 

c) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené v písmenu a) nebo b),

 

d) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí,

 

se vztahuje § 101 odst.1 a2, § 102,104 a105 zákoníku práce (ZP) a § 2 až 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. Tam, kde se v ZP nebo v části první uvádí zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí se tím osoba uvedená v § 12.

Vzhledem k tomu, že jste fyzická osoba, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního zákona (živnostenského zákona), platí na vás předmětná ustanovení v plném rozsahu. Protože ale jste sám sobě zaměstnavatelem a sám zaměstnancem, tak také např. rozsah a četnost školení si budete určovat sám, protože podle ZP odpovídá zaměstnavatel a zaměstnavatel také stanoví rozsah a četnost školení. Stejně tak si sám sobě určíte četnost lékařských prohlídek. Směrnice Mzd PP-265-20.11.67 ze dne 16. prosince 1967 o posuzování

zdravotní způsobilosti k práci ve znění směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věstníku MZd ČSR, o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci ze dne 21. května 1970 stanoví, že prohlídky pracujících, jejichž činnost může ohrozit zdraví spolupracovníků nebo obyvatelstva, což jsou řidiči, se mají konat každé tři roky.

Tématické zařazení:

 » FAQ  » Otázky a odpovědi z problematiky BOZP  

 

 

 

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

13. dubna 2023

Dopravci, ADR

Po dvou letech opět dochází k pravidelné aktualizaci dohody ADR. Současná verze končí a nově začíná platit verze ADR 2023, platná od 1. ledna 2023. V přechodném období, které je tradičně půlroční, tj. až do 30. 6. 2023, pokud není stanoveno jinak, smějí být nebezpečné věci přepravovány i nadále podle ADR 2021.
Od 2.2.2022 - povinnost zaznamenání překročení státních hranic u vozidel vybavených digitálními tachografy a smart tachografy V1. Řidič je povinen od tohoto data zastavit po překročení hranice na nejbližším možném místě a do tachografu zadat symbol země, do které s vozidlem vstoupil. Zadání se provede jako další začátek pracovní doby. V tachografu a na kartě řidiče tak může být za celý pracovní den několik symbolů zemí pro začátek pracovní doby, ale pouze jeden symbol pro její konec.

03. ledna 2023

BOZP, PO

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, účinný od 1.7.2022
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
-1.1.2023 vstoupila v účinnost vyhláška č. 452/2022 Sb., která upravuje vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách.

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce