Jsme malý mezisklad, který nakládá na dopravní jednotky pouze podlimitní zboží dle bodu 1.1.3.6. Musíme mít ve firmě bezpečnostního poradce dle bodu 1.8.3. Dohody ADR? - Otázky a odpovědi z problematiky přepravy nebezpečného zboží - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Otázky a odpovědi z problematiky přepravy nebezpečného zboží

Jsme malý mezisklad, který nakládá na dopravní jednotky pouze podlimitní zboží dle bodu 1.1.3.6. Musíme mít ve firmě bezpečnostního poradce dle bodu 1.8.3. Dohody ADR?

12. prosince 2011, 10.57

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, dále nazývaných „poradci“ pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

 

Povinnost jmenovat bezpečnostního poradce se nevztahuje na podniky, jejichž činnosti se týkají výhradně přepravy omezeného nebo vyňatého množství a přeprav podlimitního množství nebezpečných věcí jakož i případů, pro které jsou přepravy vyňaty z předpisu ADR na základě zvláštních ustanovení.

 

Hlavním úkolem poradce, při zachování odpovědnosti vedoucího podniku, je snažit se všemi vhodnými prostředky a opatřeními usnadnit provádění těchto činností v souladu s platnými předpisy a co nejbezpečnějším způsobem.

Poradce má zejména tyto povinnosti:

- dohlížet na dodržování předpisů pro přepravu nebezpečných věcí;

- radit svému podniku při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí;

- připravit výroční zprávu pro vedení svého podniku nebo popřípadě pro místní orgán veřejné správy, o činnostech podniku týkajících se přepravy nebezpečných věcí.

Takové výroční zprávy musí být uchovávány po dobu pěti let a musí být k dispozici národním orgánům na jejich žádost.

 

 

 

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

13. dubna 2023

Dopravci, ADR

Po dvou letech opět dochází k pravidelné aktualizaci dohody ADR. Současná verze končí a nově začíná platit verze ADR 2023, platná od 1. ledna 2023. V přechodném období, které je tradičně půlroční, tj. až do 30. 6. 2023, pokud není stanoveno jinak, smějí být nebezpečné věci přepravovány i nadále podle ADR 2021.
Od 2.2.2022 - povinnost zaznamenání překročení státních hranic u vozidel vybavených digitálními tachografy a smart tachografy V1. Řidič je povinen od tohoto data zastavit po překročení hranice na nejbližším možném místě a do tachografu zadat symbol země, do které s vozidlem vstoupil. Zadání se provede jako další začátek pracovní doby. V tachografu a na kartě řidiče tak může být za celý pracovní den několik symbolů zemí pro začátek pracovní doby, ale pouze jeden symbol pro její konec.

03. ledna 2023

BOZP, PO

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, účinný od 1.7.2022
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
-1.1.2023 vstoupila v účinnost vyhláška č. 452/2022 Sb., která upravuje vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách.

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce