Kolik hasicích přístrojů musíme mít při přepravě nebezpečného zboží podle ADR? - Otázky a odpovědi z problematiky přepravy nebezpečného zboží - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Otázky a odpovědi z problematiky přepravy nebezpečného zboží

Kolik hasicích přístrojů musíme mít při přepravě nebezpečného zboží podle ADR?

Odpověď.:

 

  1. každá dopravní jednotka musí být vybavena aspoň jedním přenosným hasicím přístrojem pro třídy hořlavosti A, B a C s obsahem nejméně2 kgsuchého prášku (nebo s odpovídajícím obsahem jiné vhodné hasící látky) vhodným pro hašení požáru motoru nebo kabiny dopravní jednotky,
  2. dodatečně se vyžaduje vybavení:
    1. pro dopravní jednotky o největší povolené hmotnosti větší než 7,5 tuny jedním       nebo více přenosnými hasicími přístroji pro třídy hořlavosti A, B a C s celkovým obsahem nejméně12 kgsuchého prášku (nebo s odpovídajícím obsahem jiné vhodné hasící látky), z nichž alespoň jeden musí mít obsah nejméně6 kg.
    2. pro dopravní jednotky o největší povolené hmotnosti větší než 3,5 tuny, nejvýše však 7,5 t,  jedním nebo více přenosnými hasicími přístroji pro třídy hořlavosti A, B a C s celkovým obsahem nejméně8 kgsuchého prášku (nebo s odpovídajícím obsahem jiné vhodné hasící látky), z nichž alespoň jeden musí mít obsah nejméně 6 kg.
    3. pro dopravní jednotky o největší povolené hmotnosti nejvýše 3,5 tuny  jedním nebo více přenosnými hasicími přístroji pro třídy hořlavosti A, B a C s celkovým obsahem nejméně4 kgsuchého prášku (nebo s odpovídajícím obsahem jiné vhodné hasící látky),
  3. obsah hasícího přístroje ( hasících přístrojů) vyžadovaný pod písmenem a) může být odečten od nejnižšího celkového obsahu hasicích přístrojů vyžadovaného pod písmenem b).

 

Dopravní jednotky přepravující nebezpečné věci v tzv. podlimitním množství musí být vybaveny jedním přenosným hasicím přístrojem pro třídy hořlavosti A, B a C s obsahem nejméně2 kgsuchého prášku (nebo s odpovídajícím obsahem jiné vhodné hasící látky).

 

Přenosné hasicí přístroje musí být vhodné pro použití na vozidle a musí splňovat příslušné požadavky normy EN3 Přenosné hasicí přístroje, části 7 (EN 3-7:2004 + A 1:2007).

 

 

 

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

13. dubna 2023

Dopravci, ADR

Po dvou letech opět dochází k pravidelné aktualizaci dohody ADR. Současná verze končí a nově začíná platit verze ADR 2023, platná od 1. ledna 2023. V přechodném období, které je tradičně půlroční, tj. až do 30. 6. 2023, pokud není stanoveno jinak, smějí být nebezpečné věci přepravovány i nadále podle ADR 2021.
Od 2.2.2022 - povinnost zaznamenání překročení státních hranic u vozidel vybavených digitálními tachografy a smart tachografy V1. Řidič je povinen od tohoto data zastavit po překročení hranice na nejbližším možném místě a do tachografu zadat symbol země, do které s vozidlem vstoupil. Zadání se provede jako další začátek pracovní doby. V tachografu a na kartě řidiče tak může být za celý pracovní den několik symbolů zemí pro začátek pracovní doby, ale pouze jeden symbol pro její konec.

03. ledna 2023

BOZP, PO

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, účinný od 1.7.2022
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
-1.1.2023 vstoupila v účinnost vyhláška č. 452/2022 Sb., která upravuje vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách.

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce