Přepravuji často hydroxid sodný (UN 1823) a mám pochybnosti o tom, zda obal (200 l sud) má být označen bezpečnostní značkou dle kapitoly 5.2.1.8 – Ustanovení o zvláštním označení pro látky ohrožující životní prostředí. (Symbol – ryba a strom – černý na bílém nebo vlastním kontrastním podkladu) - Otázky a odpovědi z problematiky přepravy nebezpečného zboží - VIKRA Služby s.r.o.

Společnost VIKRA služby s.r.o. poskytuje poradenskou a školící činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a přepravy nebezpečného zboží. Více >

+420 558 694 450

 

Otázky a odpovědi z problematiky přepravy nebezpečného zboží

Přepravuji často hydroxid sodný (UN 1823) a mám pochybnosti o tom, zda obal (200 l sud) má být označen bezpečnostní značkou dle kapitoly 5.2.1.8 – Ustanovení o zvláštním označení pro látky ohrožující životní prostředí. (Symbol – ryba a strom – černý na bílém nebo vlastním kontrastním podkladu)

Hydroxid sodný, tuhý: UN 1823

třída nebezpečnosti pro přepravu: 8

klasifikační kód: C6

identifikační číslo nebezpečnosti: 80

obalová skupina: II

přepravní kategorie: 2

 

Hydroxid sodný je silně zásaditá anorganická sloučenina. V čistém stavu je to pevná bílá látka ve formě peciček, lístečků nebo granulí, silně hydroskopická, pohlcující oxid uhličitý ze vzduchu, čímž  vzniká uhličitan sodný, proto musí být uchována v hermeticky uzavřených obalech. Hydroxid sodný není hořlavý ani výbušný, ale je to velmi silná žíravina a zdraví škodlivá látka.

Dle mých dostupných informací z „Bezpečnostního listu“ podle nařízení ES č. 1907/2006 má klasifikaci látky – způsobuje těžké poleptání, což je tzv. R35.

Dle kapitoly ADR (RID) 2.2.9.1.10.5 a kapitoly 2.2.9.1.10.6 (citace):

 

Látky nebo směsi klasifikované jako látky ohrožující životní prostředí (vodní prostředí) na základě

nařízení 1272/2008/ES16

Jestliže nejsou k dispozici údaje pro klasifikaci podle kritérií v 2.2.9.1.10.3 a 2.2.9.1.10.4, látka nebo

směs:

(a) musí být klasifikována jako látka ohrožující životní prostředí (vodní prostředí), jestliže musí být

přiřazena ke kategorii (kategoriím) Vodní akutní 1, Vodní chronická 1 nebo Vodní chronická 2 podle

nařízení 1272/2008/ES16 nebo, pokud je to ještě relevantní, podle uvedeného nařízení, rizikové věty

(vět) R50, R50/53 nebo R51/53 podle směrnic 67/548/EHS3 nebo 1999/45/ES4 ;

(b) smí být považována za látku, která neohrožuje životní prostředí (vodní prostředí), jestliže nemusí

být přiřazena k takové rizikové větě nebo kategorii podle uvedených směrnic nebo nařízení.“

 

„Přiřazení látek nebo směsí klasifikovaných jako látky ohrožující životní prostředí (vodní prostředí)

podle ustanovení v 2.2.9.1.10.3, 2.2.9.1.10.4 nebo 2.2.9.1.10.5

Látky nebo směsi klasifikované jako látky ohrožující životní prostředí (vodní prostředí), jinak

neklasifikované pod ADR, musí být pojmenovány:

UN 3070 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N.; nebo

UN 3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.

Musí být přiřazeny k obalové skupině III.“

 

Takže dle mého názoru hydroxid sodný nesplňuje tyto kritéria podle R35 a není klasifikován jako UN 3070 popř. 3082, proto nemusí být na obalech zobrazena bezpečnostní značka „Ryba a strom“ dle kapitoly 5.2.1.8

 

Pro shrnutí:

Tato bezpečnostní značka se dále musí od 1.1.2011 objevit na všech  zbývajících látkách ADR/RID (všech ostatních tříd 1-9), které navíc ke svým  již současným vlastnostem vykazují nebezpečné vlastnosti dle kritérií  2.2.9.1.10 ADR a nebo mají přiřazeno písmeno N “Nebezpečné životnímu  prostředí” (R50, R50/53, R51/53) dle Rady 67/548/EHS z 27. června 1967.

 

Standardní věty o nebezpečnosti pro životní prostředí

 

R 50          Vysoce toxický pro vodní organismy

R 50/53  Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé  nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 51/53   Toxický pro vodní organismy může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

 

H 400 - Vysoce toxický pro vodní organismy

H 410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H 411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H 413 – Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

 

Pokud ale látky spadající do jedné ze tříd 1 až 9 splňuje kritéria o 2.2.9.1.10 musí odesílatel (ten, kdo dopravní jednotku nakládá) uvést do přepravního dokladu (listu CMR) doplňkový zápis:

„Zápis „MARINE POLLUTANT“ („LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘE“) (podle 5.4.1.4.3 IMDG Codu) namísto zápisu „OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ je dovolen pro přepravu v přepravním řetězci zahrnujícím námořní dopravu.

 

Od 1.1.2010 je závazně platná nová značka látky ohrožující moře. Značka "ryba a strom" nahrazuje značku MARINE POLLUTANT. Parametry, které stanovují tuto vlastnost jsou shodné s parametry z ADR 2009 pro látky ohrožující životní prostředí (vodní prostředí).

 

Pokud nebudou tato kritéria splněna, mám za to, že kontrolní orgán nemůže postihovat dopravce a příjemce z důvodu neoznačení obalu dle dohody ADR (RID).

 

                                                                                                            Ing. Viktor Zawadzki

 

 

 

Rychlý dotaz

Váš telefon:

Váš e-mail:

Dotaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků.

Kód pro ověření

 

 

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Přeprava
nebezpečných věcí

Bezpečnost práce
Požární ochrana
Přeprava nebezpečných věcí

Připravujeme:

Ke stažení:

Ceníky, pokyny, přihlášky, ...

Novinky

13. dubna 2023

Dopravci, ADR

Po dvou letech opět dochází k pravidelné aktualizaci dohody ADR. Současná verze končí a nově začíná platit verze ADR 2023, platná od 1. ledna 2023. V přechodném období, které je tradičně půlroční, tj. až do 30. 6. 2023, pokud není stanoveno jinak, smějí být nebezpečné věci přepravovány i nadále podle ADR 2021.
Od 2.2.2022 - povinnost zaznamenání překročení státních hranic u vozidel vybavených digitálními tachografy a smart tachografy V1. Řidič je povinen od tohoto data zastavit po překročení hranice na nejbližším možném místě a do tachografu zadat symbol země, do které s vozidlem vstoupil. Zadání se provede jako další začátek pracovní doby. V tachografu a na kartě řidiče tak může být za celý pracovní den několik symbolů zemí pro začátek pracovní doby, ale pouze jeden symbol pro její konec.

03. ledna 2023

BOZP, PO

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, účinný od 1.7.2022
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
-1.1.2023 vstoupila v účinnost vyhláška č. 452/2022 Sb., která upravuje vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách.

Starší novinky

Publikace

Zákoník práce    ::    Zákon o požární ochraně    ::    Ministerstvo dopravy    ::    Ministerstvo práce a sociálních věcí    ::    Oblastní inspektorát práce